Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (TNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
7,579  
8,513  
9,697  
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
29,460  
28,602  
28,245  
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,913  
2,354  
278  
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3,456  
-2,972  
-3,150  
 
 
Chi phí lãi vay
13,510  
13,605  
11,591  
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
49,006  
50,102  
46,661  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,446  
3,992  
-7,562  
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
1,311  
6,259  
-9,101  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
7,912  
1,117  
16,683  
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-997  
1,622  
1,216  
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền lãi vay đã trả
-10,936  
-10,800  
-11,271  
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-4,534  
-3,429  
-2,831  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,178  
298  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,790  
-1,141  
-1,215  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
38,704  
48,020  
32,579  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-7,700  
-23,828  
-28,523  
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
458  
28  
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-11  
-50,010  
-32,207  
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
40,000  
27,000  
25,000  
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3,430  
2,487  
2,444  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
35,718  
-43,894  
-33,259  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
4,760  
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
1,843  
13,185  
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-7,633  
-8,584  
-12,236  
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-5,917  
-5,462  
-6,299  
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-13,550  
-12,202  
-590  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
60,872  
-8,077  
-1,270  
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
15,658  
23,734  
25,004  
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
76,530  
15,658  
23,734