Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (TNM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
 
924  
517  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
 
1,830  
1,987  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
 
9,267  
458  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
 
-854  
3,038  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
 
-3,138  
-628  
 
Chi phí lãi vay
0  
 
8,411  
7,183  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
 
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
 
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
 
16,441  
12,553  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
 
-15,603  
-25,812  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
 
-33,286  
52,567  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
 
1,150  
109  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
 
34  
139  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
 
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
 
-1,000  
-5,794  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
 
0  
-1,008  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
114  
1,100  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
121  
-1,143  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
371,004  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-126,225  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-2,300  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
-6,674  
 
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-2,069  
 
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
20,623  
 
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-38,443  
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
215,917  
 
-32,029  
32,712  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-21,452  
 
-13  
0  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,160  
 
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,423  
 
-5,500  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
 
0  
850  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
0  
-1,100  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
199  
 
2,545  
529  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-21,517  
 
-2,968  
279  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
 
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
5,500  
 
117,256  
107,081  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-198,874  
 
-70,393  
-124,764  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
 
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-585  
 
-53  
-891  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-193,959  
 
46,810  
-18,574  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
441  
 
11,813  
14,417  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
21,988  
 
25,220  
10,798  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
 
0  
5  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
22,429  
 
37,033  
25,220