Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
94,799  
88,031  
64,329  
17,191  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
88,644  
63,323  
51,280  
44,652  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
1,396  
4,008  
961  
2,572  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
11,086  
2  
-934  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
281  
-42  
2,771  
-1,553  
Chi phí lãi vay
0  
67,121  
56,842  
62,546  
74,503  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
263,327  
212,164  
180,953  
137,366  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-4,582  
-84,385  
-45,904  
44,663  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
-53,298  
-24,194  
-60,604  
-13,730  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
-97,442  
34,764  
14,363  
30,978  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
-29,146  
-21,642  
-10,378  
4,671  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-65,782  
-55,930  
-62,933  
-74,452  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
-15,516  
-13,388  
-9,459  
-2,921  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
4,370  
7,629  
996  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-1,994  
-5,444  
-7,515  
-2,958  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
2,329,336  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-1,654,926  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-705,971  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-65,145  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-16,398  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
169,290  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-94,797  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-38,611  
-62  
49,574  
-482  
123,618  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-110,355  
-250,455  
-243,347  
-147,117  
-109,718  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
3,698  
620  
693  
13,204  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
2,028  
0  
917  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
198  
82  
46  
101  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-108,327  
-246,560  
-241,727  
-146,379  
-96,413  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
16,344  
109,756  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
2,282,441  
2,045,135  
1,890,022  
1,364,293  
1,188,389  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-2,137,002  
-1,859,539  
-1,755,615  
-1,215,405  
-1,203,565  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-9,773  
0  
-13,461  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
145,439  
201,941  
234,390  
148,888  
-28,637  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,499  
-44,681  
42,236  
2,028  
-1,432  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
11,782  
56,464  
14,227  
12,200  
13,632  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
10,283  
11,782  
56,464  
14,227  
12,200