Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (TND: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
49,399  
-37,760  
30,192  
61,595  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
216,990  
188,696  
143,414  
205,381  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
5,444  
3,158  
-9,538  
13,668  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,486  
-3,793  
-115  
-4,197  
 
Chi phí lãi vay
100,614  
60,054  
59,780  
96,393  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
370,962  
210,355  
223,732  
372,840  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
259,913  
1,189  
168,813  
-443,233  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
4,408  
411,901  
391,082  
-200,443  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-21,175  
59,205  
-123,645  
157,569  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-48,880  
-74,391  
-89,340  
-9,951  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-100,614  
-60,063  
-59,771  
-96,406  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-30,403  
-21,778  
-16,395  
-12,990  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
73  
80  
223  
78  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6,972  
-6,194  
-10,189  
-5,382  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
427,313  
520,303  
484,510  
-237,917  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-140,069  
-709,826  
-303,555  
-361,662  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
738  
3,488  
0  
30,267  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
748  
306  
118  
107  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-138,584  
-706,032  
-303,437  
-331,289  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
576,064  
1,795,281  
2,162,934  
2,068,588  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-864,550  
-1,603,828  
-2,330,676  
-1,481,563  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-6,400  
-12,800  
-19,200  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-288,487  
185,053  
-180,542  
567,824  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
242  
-676  
531  
-1,382  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
112  
789  
258  
1,639  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
355  
112  
789  
258