Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng (TMX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
13,071  
11,622  
9,235  
9,051  
9,280  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
882  
514  
543  
651  
667  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,057  
1,051  
10,272  
19,671  
2,165  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
55  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,520  
-5,667  
-1,044  
-2,626  
-2,562  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
12,544  
7,520  
19,006  
26,748  
9,550  
Tăng, giảm các khoản phải thu
16,208  
6,368  
1,344  
-4,036  
-8,073  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-10,519  
2,746  
-6,451  
1,761  
1,444  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
26,245  
-5,785  
-33,071  
-34,078  
-11,442  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
42  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,865  
-4,314  
-1,584  
-3,880  
-1,994  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
535  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-748  
-729  
-704  
-700  
-962  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
41,864  
5,805  
-21,460  
-14,142  
-10,941  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-268  
-1,137  
-193  
0  
-311  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
4,566  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-33,000  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
13,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2,520  
1,709  
1,044  
2,626  
2,562  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
15,252  
-27,862  
850  
2,626  
2,251  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2,941  
-2,959  
-2,976  
-4,800  
-6,012  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-2,941  
-2,959  
-2,976  
-4,800  
-6,012  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
54,175  
-25,015  
-23,586  
-16,317  
-14,702  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
28,058  
53,073  
76,658  
92,975  
107,677  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-55  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
82,178  
28,058  
53,073  
76,658  
92,975