Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
183,864  
206,788  
99,917  
 
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
52,592  
51,936  
52,703  
 
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
7,811  
495  
 
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
303  
34  
 
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
 
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-3,516  
-655  
-288  
 
 
Chi phí lãi vay
358  
1,835  
3,895  
 
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
233,298  
268,018  
156,756  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-1,417  
1,870  
-476  
 
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-17,722  
-38,286  
33,681  
 
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
10,224  
-45,057  
-600  
 
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-10,582  
5,244  
-20,048  
 
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền lãi vay đã trả
-336  
-1,900  
-4,126  
 
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-61,953  
-21,199  
-6,395  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
87  
887  
412  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-29,529  
-3,830  
-27,545  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
122,070  
165,748  
131,658  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-15,946  
-22,287  
-13,874  
 
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
2,700  
 
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-50,000  
0  
 
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
 
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
6,941  
1,302  
223  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-9,005  
-70,985  
-10,950  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
 
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
 
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
53,975  
0  
67,677  
 
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-41,355  
-23,693  
-102,695  
 
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
 
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-156,425  
-98,978  
-23,400  
 
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-143,806  
-122,672  
-58,418  
 
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-30,741  
-27,908  
62,290  
 
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
39,413  
67,319  
5,032  
 
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
2  
-3  
 
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
8,672  
39,413  
67,319