Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
36,540  
21,974  
10,628  
4,266  
3,071  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
10,605  
6,163  
4,225  
3,088  
3,392  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,806  
478  
298  
-1,925  
-2,222  
Chi phí lãi vay
15,726  
9,137  
11,708  
9,751  
11,335  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
60,064  
37,751  
26,859  
15,180  
15,577  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-59,684  
-43,703  
-179,367  
-16,695  
6,852  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-290,442  
-37,706  
-19,680  
76,903  
80,850  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
353,043  
68,834  
187,775  
-10,994  
-99,776  
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,222  
-1,154  
-475  
1,460  
3,985  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-15,726  
-9,137  
-11,618  
-9,751  
-11,335  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-5,171  
-2,363  
-2,181  
-35  
-844  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
1,868  
4,807  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-55  
-89  
-93  
-3,588  
-4,842  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
43,251  
12,432  
1,219  
54,348  
-4,727  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-28,211  
-43,846  
-14,127  
-22,673  
-1,000  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,700  
1,773  
1,688  
1,070  
3,201  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-5,000  
-8,610  
-8,601  
-490  
-6,408  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
2,388  
4,516  
11,131  
175  
6,037  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-2,127  
-2,857  
0  
0  
-108  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
2,923  
14,809  
2,638  
0  
536  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,182  
211  
199  
1,005  
2,112  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-26,145  
-34,004  
-7,072  
-20,912  
4,370  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
775,451  
356,343  
152,350  
90,279  
157,015  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-678,152  
-290,713  
-146,000  
-113,947  
-164,167  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
-934  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-10,768  
-10,180  
-6  
-2,453  
-4,861  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
86,530  
55,451  
6,343  
-26,121  
-12,948  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
103,636  
33,879  
490  
7,315  
-13,304  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
49,243  
15,364  
14,874  
7,560  
20,863  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-56,113  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
96,767  
49,243  
15,364  
14,874  
7,560