Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
 
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
 
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
 
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
 
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
 
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
 
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
 
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
 
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
 
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
 
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
 
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
 
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
 
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
 
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
 
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
243,952  
478,710  
 
287,293  
293,459  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-119,950  
-201,121  
 
-52,839  
-123,093  
Tiền chi trả cho người lao động
-26,664  
-23,577  
 
-27,752  
-41,696  
Tiền chi trả lãi vay
-544  
-5,512  
 
-7,092  
-13,965  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-24,326  
-25,897  
 
-13,303  
-31,655  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
22,756  
91,800  
 
46,171  
131,204  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-57,609  
-62,000  
 
-179,721  
-199,525  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
37,615  
252,403  
 
52,756  
14,728  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-76,067  
-27,832  
 
-64,130  
-37,374  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
60  
6,137  
 
40,475  
1,223  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-237,813  
-322,407  
 
-84,184  
-2,370  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
260,515  
240,445  
 
35,764  
8,530  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-40,870  
-14,093  
 
-17,824  
-3,771  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
23,750  
0  
 
17,636  
18,705  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
26,959  
22,845  
 
17,344  
23,836  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-43,467  
-94,904  
 
-54,919  
8,779  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
48,062  
0  
 
18,637  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
 
0  
-3,115  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
49,923  
6,228  
 
101,234  
67,742  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-37,940  
-129,814  
 
-98,616  
-80,040  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
 
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-50,965  
-46,893  
 
-48,166  
-63,753  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
 
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
9,081  
-170,480  
 
-26,910  
-79,167  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,229  
-12,981  
 
-29,073  
-55,659  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
93,079  
106,066  
 
195,273  
250,911  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-4,996  
-7  
 
-16  
21  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
91,312  
93,079  
 
166,184  
195,273