Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
116,495  
74,034  
78,743  
92,643  
45,710  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
17,143  
17,086  
18,374  
18,797  
15,850  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-3,751  
0  
-68  
-354  
591  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
-4  
-2  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-31,435  
-51,357  
-9,707  
-25,342  
-767  
Chi phí lãi vay
611  
93  
713  
1,620  
6,793  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
99,063  
39,855  
88,056  
87,361  
68,175  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-64,516  
7,320  
47,412  
23,276  
21,778  
Tăng, giảm hàng tồn kho
32,581  
34,214  
44,251  
-985  
-5,185  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
63,780  
-24,795  
-55,327  
-8,492  
364  
Tăng, giảm chi phí trả trước
6,007  
-7,686  
-1,913  
716  
4,595  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-611  
-93  
-713  
-5,112  
-3,301  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-20,004  
-16,961  
-24,868  
-11,019  
-9,259  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
44,935  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,581  
-2,435  
-1,040  
-1,768  
-2,796  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
113,719  
74,354  
95,858  
83,977  
74,371  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-18,217  
-6,277  
-725  
-7,808  
-120  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
191  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-174,921  
-93,733  
-54,408  
-36,706  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
104,270  
84,981  
41,706  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-1,000  
-2,000  
-22,073  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
3,000  
0  
0  
80,982  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
36,580  
17,154  
8,728  
25,305  
1,111  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-49,287  
1,125  
-6,699  
39,891  
991  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-90  
0  
-155  
-23,565  
-450  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
55,000  
29,000  
14,000  
0  
20,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-57,000  
-28,940  
-17,040  
-31,320  
-51,491  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-49,489  
-38,981  
-39,151  
-31,171  
-24,715  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-51,579  
-38,921  
-42,346  
-86,056  
-56,656  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
12,853  
36,558  
46,813  
37,812  
18,706  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
142,884  
106,326  
59,513  
21,697  
2,990  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
4  
2  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
155,737  
142,884  
106,326  
59,513  
21,697