Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
69,965  
56,436  
113,499  
36,336  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
5,258  
27,822  
37,803  
1,179  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-24  
0  
31  
-160  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-59,443  
-25,299  
-31,246  
-31,985  
 
Chi phí lãi vay
1,098  
413  
550  
323  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
-9  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
16,853  
59,372  
120,627  
5,692  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-118,457  
-94,786  
-194,370  
-6,914  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-5,697  
-79,211  
19,645  
-41,734  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
68,292  
-10,509  
28,783  
80,190  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-3,642  
-2,304  
-2,586  
522  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
301  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-996  
-477  
665  
-1,768  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-12,381  
-26,163  
-7,295  
-2,501  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-292  
-233  
-96  
-165  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-56,321  
-154,311  
-34,325  
33,321  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-32,400  
-45,907  
-67,136  
-3,243  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
50  
0  
0  
40  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-261,112  
-796,857  
-202,493  
-196,318  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
270,814  
693,570  
194,384  
116,125  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-47,800  
-82,000  
-60,182  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
17,212  
33,400  
3,600  
80,496  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
10,492  
46,390  
27,418  
71  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
5,056  
-117,203  
-126,226  
-63,010  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
123,500  
265,000  
114,562  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
58,025  
13,700  
71,931  
49,535  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-16,029  
-6,344  
-72,844  
-45,786  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-28,209  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
41,995  
102,647  
264,087  
118,311  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-9,269  
-168,868  
103,537  
88,623  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
71,821  
240,689  
137,152  
48,529  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
62,552  
71,821  
240,689  
137,152