Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
15,481  
15,020  
55,775  
29,742  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
2,003  
2,218  
1,906  
1,681  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
3,134  
-2,579  
5,720  
1,190  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-2  
-2  
3  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-50,594  
-42,000  
-83,506  
-54,239  
 
Chi phí lãi vay
6,073  
6,945  
2,246  
5,109  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-23,902  
-20,397  
-17,861  
-16,513  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-1,059  
19,164  
-58,243  
-3,889  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
11,896  
23,137  
-52,663  
5,184  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-8,111  
-17,606  
22,113  
13,628  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
981  
-999  
369  
452  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
8,235  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-6,073  
-7,036  
-2,154  
-5,229  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-3,599  
0  
-5,748  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
14,038  
0  
-255  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4,531  
-7,965  
-7,240  
-7,004  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-12,126  
-11,702  
-121,682  
-13,370  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-7,199  
-16,048  
-9,819  
-2,678  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
45,683  
0  
742  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-609  
0  
-3,520  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-46,011  
-14,640  
0  
-1,132  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
12,250  
91  
95,124  
11,481  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,075  
42,166  
93,334  
35,627  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
8,797  
10,960  
179,382  
39,779  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
223,416  
239,440  
148,478  
89,335  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-188,219  
-228,260  
-112,584  
-104,317  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-23,305  
-10,958  
-14,307  
-13,304  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
11,892  
222  
21,588  
-28,287  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
8,563  
-520  
79,288  
-1,878  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
96,414  
96,932  
17,640  
19,518  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
2  
4  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
104,977  
96,414  
96,932  
17,640