Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
97,570  
63,618  
18,711  
16,610  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
19,482  
17,099  
20,114  
19,051  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,245  
4,161  
2,138  
4,126  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
4  
5  
10  
-5  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-6,421  
-3,123  
-1,334  
-1,892  
 
Chi phí lãi vay
4,848  
3,309  
4,895  
6,717  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
116,728  
85,068  
44,534  
44,606  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-3,263  
-51,694  
6,184  
-5,118  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
70,121  
-122,562  
23,996  
19,888  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
78,467  
16,209  
24,261  
-9,726  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,814  
-227  
749  
-2,053  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-4,786  
-5,176  
-5,364  
-8,038  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-9,732  
-5,411  
-1,896  
-2,206  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
2,158  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-6,925  
-1,953  
-2,331  
-3,914  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
238,795  
-85,746  
90,134  
35,597  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-97,122  
-32,213  
-9,909  
-11,093  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,953  
948  
55  
895  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-58,490  
-35,138  
-177  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
177  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,235  
2,763  
1,254  
1,382  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-149,424  
-63,463  
-8,777  
-8,816  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
15,000  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
506,671  
263,492  
280,994  
240,860  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-577,139  
-128,222  
-265,322  
-267,364  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
-1,140  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-14,147  
-16,300  
-12,821  
-12,000  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-69,616  
118,970  
2,851  
-39,644  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
19,754  
-30,239  
84,208  
-12,864  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
82,141  
112,384  
28,187  
41,045  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-4  
-5  
-10  
5  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
101,891  
82,141  
112,384  
28,187