Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
725  
600  
35,558  
35,408  
21,714  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
9,662  
5,905  
6,511  
7,484  
6,159  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
47  
1  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
391  
371  
69  
202  
-33  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
-1,888  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,401  
-3,094  
-2,115  
0  
-1,817  
Chi phí lãi vay
12,032  
5,351  
7,936  
8,645  
6,996  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
20,455  
9,135  
47,958  
49,851  
33,020  
Tăng, giảm các khoản phải thu
2,981  
-16,861  
-78,957  
-23,333  
-51,365  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-2,607  
10,418  
7,719  
-35,890  
-17,445  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
21,900  
1,443  
-2,337  
7,343  
12,762  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,556  
2,648  
-3,725  
-829  
-130  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-11,545  
-5,351  
-7,936  
-8,527  
-6,945  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-204  
-3,148  
-4,072  
-1,978  
-1,187  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
340  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-111  
-1,622  
-1,462  
-663  
-536  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
29,313  
-3,338  
-42,811  
-14,026  
-31,487  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-47,931  
-80,569  
-32,819  
-8,899  
-9,733  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
8,437  
0  
300  
252  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-175  
-3,480  
-8,525  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
6,800  
1,978  
6,925  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-26,613  
-18,785  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
8,620  
2,607  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,597  
2,947  
2,115  
1,888  
1,565  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-39,708  
-70,688  
-32,304  
-24,705  
-24,094  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
92,067  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
435,544  
393,674  
608,853  
440,029  
316,534  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-393,066  
-347,097  
-630,605  
-368,413  
-274,717  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
-4,000  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
42,477  
46,578  
70,315  
67,615  
41,817  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
32,082  
-27,448  
-4,801  
28,885  
-13,764  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
12,679  
40,129  
44,934  
16,304  
30,027  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-19  
-2  
-4  
-255  
41  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
44,741  
12,679  
40,129  
44,934  
16,304