Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
3,294  
3,482  
0  
804  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
73,296  
55,417  
47,045  
46,507  
56,913  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-27,046  
-29,305  
-15,246  
-15,885  
-20,241  
Tiền chi trả cho người lao động
-4,320  
-8,838  
-10,568  
-12,095  
-11,551  
Tiền chi trả lãi vay
0  
-381  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-4,609  
-4,536  
-2,876  
-3,714  
-7,206  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,202  
5,622  
7,476  
7,739  
4,886  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-13,738  
-18,621  
-16,577  
-24,458  
-14,110  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
25,785  
-641  
9,254  
-1,906  
8,692  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-286  
-6,707  
-603  
-1,240  
-1,339  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
7,578  
335  
322  
111  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
10,050  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,025  
182  
422  
1,416  
1,427  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
8,317  
-6,190  
140  
10,337  
88  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
9,958  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-9,958  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-12  
-6,516  
-11,802  
-10,226  
-5,521  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-12  
-6,516  
-11,802  
-10,226  
-5,521  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
34,090  
-13,347  
-2,408  
-1,795  
3,258  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,309  
15,655  
18,060  
19,855  
18,005  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
1  
3  
0  
1  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
36,399  
2,309  
15,655  
18,060  
21,264