Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
183,012  
173,074  
166,753  
149,489  
149,944  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
30,516  
31,810  
35,855  
38,749  
35,218  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-2,869  
-4,261  
2,101  
1,215  
1,716  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
54  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
21,938  
-8,903  
-5,373  
-10,900  
-154  
Chi phí lãi vay
131,677  
145,743  
126,522  
141,212  
60,836  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
364,273  
337,463  
325,858  
319,765  
247,614  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-874,777  
-188,601  
583,312  
-34,542  
-226,597  
Tăng, giảm hàng tồn kho
1,352,239  
-390,664  
-356,086  
-1,095,830  
-1,627,851  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-384,291  
785,942  
-157,086  
-118,067  
1,172,589  
Tăng, giảm chi phí trả trước
3,234  
824  
-449  
6,623  
-2,699  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-212,564  
-229,482  
-229,448  
-125,428  
-53,973  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-42,609  
-36,466  
-45,850  
-30,974  
-47,896  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
46  
4,621  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-13,919  
-10,182  
-9,141  
-8,122  
-15,827  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
191,586  
268,835  
111,109  
-1,086,530  
-550,019  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-40,619  
-16,592  
-32,225  
-19,019  
-76,374  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
29,102  
6,098  
15,289  
10,117  
9,277  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-29,928  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-2,564  
-17,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4,300  
23,568  
0  
0  
300  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,257  
3,034  
10,422  
2,402  
3,750  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-5,960  
16,108  
-36,443  
-9,064  
-80,046  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
839,647  
953,367  
1,639,770  
1,946,873  
1,488,028  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-983,251  
-1,191,230  
-1,675,275  
-714,376  
-735,616  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-44,999  
-43,115  
-42,063  
-139,479  
-141,595  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-188,603  
-280,977  
-77,568  
1,093,018  
610,817  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,976  
3,965  
-2,902  
-2,575  
-19,248  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
30,751  
26,785  
29,687  
32,262  
51,511  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
27,774  
30,751  
26,785  
29,687  
32,262