Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
93,944  
86,515  
74,021  
71,369  
63,593  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
19,618  
19,176  
19,069  
17,550  
16,747  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,141  
1,137  
42  
69  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-5,932  
-8,006  
-5,784  
-5,435  
-5,015  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
43  
26  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
106,489  
98,822  
87,348  
83,596  
75,350  
Tăng, giảm các khoản phải thu
22,178  
3,657  
7,778  
-3,231  
-3,978  
Tăng, giảm hàng tồn kho
784  
-958  
345  
-2,371  
-24  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
5,048  
-2,278  
908  
3,437  
722  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-239  
-4,616  
-125  
304  
570  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
-43  
-26  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-23,690  
-16,000  
-13,500  
-19,736  
-19,365  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
100  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-5,053  
-4,785  
-4,735  
-9,093  
-3,990  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
105,518  
73,841  
78,020  
52,862  
49,359  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-64,550  
-9,294  
-10,953  
-10,797  
-39,771  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
-36,821  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-531,950  
-275,358  
-147,600  
0  
-5,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
584,958  
238,850  
102,800  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
1,124  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
7,436  
7,123  
5,623  
4,842  
4,526  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,982  
-38,679  
-50,130  
-42,777  
-40,245  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
2,277  
15,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
-7,277  
-10,000  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-70,334  
-34,528  
-51,152  
-28,773  
-22,379  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-70,334  
-34,528  
-51,152  
-33,773  
-17,379  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
32,202  
634  
-23,262  
-23,688  
-8,265  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
7,279  
6,645  
29,906  
53,595  
61,859  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
39,481  
7,279  
6,645  
29,906  
53,595