Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
36,454  
42,022  
1,923  
-57,922  
5,025  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
101,379  
118,149  
126,463  
121,526  
95,267  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-90  
2,124  
-751  
2,572  
57  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-1,007  
431  
2,482  
1,249  
-3,705  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-756  
-572  
-1,136  
-2,044  
-3,525  
Chi phí lãi vay
22,737  
30,433  
32,340  
32,061  
32,817  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
158,718  
192,587  
161,321  
97,443  
126,514  
Tăng, giảm các khoản phải thu
55,388  
54,925  
-40,736  
-34,130  
35,127  
Tăng, giảm hàng tồn kho
48,018  
-56,187  
3,944  
-30,666  
-139,209  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-50,389  
-51,399  
12,658  
64,207  
11,392  
Tăng, giảm chi phí trả trước
7,286  
10,173  
-12,914  
-20,418  
1,418  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-22,512  
-30,828  
-31,293  
-31,024  
-31,590  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-5,018  
-28  
-220  
-2,332  
-2,327  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,230  
10,257  
297  
4,685  
2,422  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-23,645  
-3,903  
-2,520  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
193,721  
129,501  
69,412  
43,863  
1,226  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-15,060  
-28,095  
-54,083  
-31,699  
-81,564  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
494  
347  
1,489  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-11,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
8,892  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
1,101  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
756  
594  
647  
1,696  
2,051  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-25,304  
-27,501  
-51,841  
-29,655  
-69,133  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-9  
0  
0  
-12  
-13  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
798,465  
1,025,678  
1,139,177  
1,014,899  
1,047,863  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,033,521  
-1,104,209  
-1,157,647  
-1,010,450  
-966,889  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-9,320  
0  
0  
-12,972  
-27,116  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-244,386  
-78,531  
-18,471  
-8,535  
53,843  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-75,969  
23,469  
-899  
5,673  
-14,063  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
202,751  
179,006  
179,225  
173,278  
187,271  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
1,007  
276  
680  
275  
70  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
127,789  
202,751  
179,006  
179,225  
173,278