Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
597,722  
460,192  
233,302  
287,787  
6,071  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
15,011  
11,271  
3,722  
9,261  
3,795  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
-1,536  
1,536  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
-2  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-65,237  
-203,221  
-6,069  
-1,355  
-24  
Chi phí lãi vay
1,487  
3,446  
2,476  
0  
186  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
-72  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
548,982  
270,079  
234,965  
295,693  
10,027  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-349,881  
256,252  
-275,459  
21,178  
57,034  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-124,949  
1,776  
137,081  
-46,204  
1,053  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
207,963  
-128,919  
-456,306  
-56,196  
300,953  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-2,370  
192  
-503  
102  
4,056  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-1,487  
-3,446  
-2,476  
0  
-362  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-121,727  
-113,799  
-24,327  
-14,564  
-173  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,153  
-110  
-1,011  
0  
-2  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
154,380  
282,026  
-388,035  
200,009  
372,585  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
97,230  
-251,902  
-14,821  
-2,083  
-375,050  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
252  
0  
455  
726  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-299,000  
-663,347  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
369,500  
583,347  
0  
0  
42  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
20,054  
-1,645,115  
-171,993  
-70,170  
-216,000  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
26,050  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,733  
51,902  
6,069  
2,583  
2  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
189,517  
-1,898,812  
-180,745  
-69,216  
-590,281  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
20,000  
2,099,946  
540,013  
30,000  
92,000  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-186,053  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
248,516  
57,579  
668,180  
306,710  
252,125  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-102,992  
-250,116  
-578,485  
-415,404  
-122,011  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-290,395  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-310,924  
1,907,409  
629,708  
-78,695  
222,114  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
32,972  
290,623  
60,928  
52,098  
4,418  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
423,172  
132,549  
71,620  
19,521  
15,103  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
2  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
456,145  
423,172  
132,549  
71,620  
19,521