Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (TB8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
3,911  
4,629  
4,868  
4,045  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,498  
3,725  
5,680  
5,486  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
-1,561  
0  
-52  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
45  
386  
58  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-9  
-16  
-19  
-42  
 
Chi phí lãi vay
1,146  
1,303  
1,834  
2,447  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
6,592  
8,465  
12,422  
11,884  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
1,621  
16,906  
-10,723  
7,170  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
1,074  
8,156  
1,367  
122  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-2,926  
-14,072  
-11,471  
-2,185  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
73  
139  
1,062  
-1,318  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-1,192  
-1,303  
-1,822  
-2,480  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-833  
-1,726  
-932  
-1,162  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
942  
840  
795  
3,145  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-464  
-1,039  
-1,698  
-4,858  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
4,888  
16,367  
-11,001  
10,318  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-727  
-692  
-239  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
9  
16  
19  
42  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
9  
-711  
-673  
-197  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
146,729  
179,437  
225,981  
175,245  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-150,170  
-195,107  
-216,314  
-183,322  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,500  
-900  
-900  
-441  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-4,941  
-16,570  
8,767  
-8,518  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-44  
-914  
-2,907  
1,604  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
417  
1,331  
4,238  
2,635  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
373  
417  
1,331  
4,238