Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
129,374  
105,629  
121,311  
52,792  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
41,020  
40,302  
37,915  
40,231  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,792  
652  
-725  
1,334  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-19  
3  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-48,221  
-44,321  
-71,684  
-30,067  
 
Chi phí lãi vay
54  
236  
409  
569  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
120,435  
102,479  
87,230  
64,858  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-10,133  
-44,648  
10,545  
11,430  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
509  
6,001  
-647  
-1,301  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
71,654  
38,760  
200,342  
92,264  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
4,492  
-10,638  
6,454  
385  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-33  
-194  
-367  
-526  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-11,400  
-23,959  
-21,140  
-7,704  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2  
66  
62  
19,203  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-9,250  
-7,133  
-4,826  
-17,072  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
166,276  
60,733  
277,655  
161,537  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-111,891  
-137,537  
-128,313  
-111,977  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
209  
34,000  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-492,730  
-542,950  
-857,447  
-212,300  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
495,310  
542,160  
552,957  
214,300  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
45,589  
40,612  
32,206  
32,035  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-63,722  
-97,506  
-366,597  
-77,942  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,600  
-3,200  
-3,150  
-2,850  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-45,457  
-63,651  
-29,126  
-29,062  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-47,057  
-66,851  
-32,276  
-31,912  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
55,497  
-103,624  
-121,219  
51,683  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
30,448  
134,067  
255,261  
203,577  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
5  
25  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
85,945  
30,448  
134,067  
255,261