Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (STU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,303  
3,115  
0  
0  
4,309  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
150,830  
101,140  
109,524  
96,283  
109,978  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-63,766  
-41,207  
-43,824  
-36,897  
-35,739  
Tiền chi trả cho người lao động
-33,965  
-36,268  
-48,111  
-43,399  
-46,088  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-1  
-2  
-1  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-2,892  
-2,398  
-3,348  
-5,847  
-6,911  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,460  
11,329  
1,072  
2,294  
1,983  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-22,582  
-35,823  
-9,504  
-11,142  
-6,596  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
30,086  
-3,227  
5,807  
1,290  
16,625  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-19,485  
-1,505  
-3,464  
0  
-199  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
185  
147  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-41,947  
-4,000  
-33,200  
-4,500  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
21,787  
21,120  
17,200  
1,840  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,277  
1,236  
1,240  
52  
1,671  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-38,368  
17,036  
-18,077  
-2,608  
1,473  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
1,000  
1,954  
650  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
-1,000  
-1,954  
-650  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-2,251  
-5,030  
-3,564  
-6,630  
-5,294  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-2,251  
-5,030  
-3,564  
-6,630  
-5,294  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-10,534  
8,780  
-15,834  
-7,948  
12,804  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
28,094  
19,314  
35,148  
43,097  
30,293  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
17,560  
28,094  
19,314  
35,148  
43,097