Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-6,818  
-20,121  
1,160  
-17,660  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,933  
4,158  
5,089  
5,106  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
414  
7,415  
-787  
11,584  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
2  
0  
-1  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
-4,798  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
-670  
0  
-487  
 
Chi phí lãi vay
14  
242  
803  
1,171  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-7,256  
-8,975  
6,265  
-287  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
7,932  
3,452  
-2,030  
2,755  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1  
31  
11  
10  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-1,872  
-797  
-518  
-6,046  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
342  
-714  
-849  
-278  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-14  
-242  
-803  
-1,197  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
-8  
-389  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
66  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-868  
-7,244  
2,069  
-5,366  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-7,481  
0  
478  
-635  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
9,203  
19,401  
0  
615  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-4,611  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4,611  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
11  
0  
0  
280  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
6,345  
14,790  
478  
259  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
21,817  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-283  
-6,725  
-22,205  
-1,604  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
-1,563  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-283  
-6,725  
-388  
-3,167  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
5,194  
820  
2,159  
-8,274  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,489  
3,669  
1,510  
9,783  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
1  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
9,683  
4,489  
3,669  
1,510