Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (STS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
24,545  
3,387  
4,390  
337  
-9,545  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
3,846  
2,762  
2,187  
4,597  
5,371  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,033  
6,938  
9,000  
5,813  
15,373  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
74  
36  
-36  
421  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
227  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-409  
-210  
-139  
-236  
-848  
Chi phí lãi vay
9  
0  
0  
0  
144  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
29,251  
12,951  
15,474  
10,476  
10,916  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-4,486  
3,508  
6,430  
6,261  
-9,821  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-2,608  
774  
27  
3,131  
1,693  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
949  
-2,577  
-6,859  
-16,898  
-4,507  
Tăng, giảm chi phí trả trước
115  
219  
687  
105  
368  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-9  
0  
0  
0  
-144  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,515  
0  
-34  
-86  
-875  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
1,487  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-908  
-747  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
20,697  
14,875  
15,725  
2,082  
-1,631  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-26,730  
-3,462  
-20  
-1,043  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
455  
510  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
1,762  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
409  
210  
139  
131  
173  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
409  
-26,520  
-3,323  
566  
1,402  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
3,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
0  
0  
0  
-4,400  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
-2,201  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
0  
0  
-2,201  
-1,400  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
21,106  
-11,645  
12,402  
447  
-1,628  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,774  
15,419  
3,017  
2,570  
4,199  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
24,880  
3,774  
15,419  
3,017  
2,570