Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
3,046  
5,136  
6,306  
-2,122  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
6,550  
6,906  
5,996  
6,522  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
3,976  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
3,237  
4,722  
0  
4,210  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
2  
16  
35  
62  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-539  
-143  
-564  
3,875  
 
Chi phí lãi vay
144  
143  
437  
480  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
12,441  
16,780  
16,186  
13,027  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
3,380  
-2,308  
-8,483  
14,303  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-8,085  
-12,458  
-2,881  
9,509  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
676  
13,892  
-11,142  
15,897  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
978  
-6,959  
-590  
146  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
154  
-167  
-271  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-144  
-143  
-673  
-247  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-879  
-527  
0  
-7,463  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
420  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-11  
-67  
-255  
-13,337  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
8,511  
8,041  
-8,108  
32,256  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,966  
-1,574  
-10,563  
-7,756  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
560  
27  
2,485  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-1,001  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
592  
6,720  
0  
4,953  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
558  
321  
537  
715  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-1,816  
6,027  
-9,999  
397  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
-1,450  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
66,130  
73,990  
78,617  
80,270  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-67,712  
-79,325  
-75,846  
-82,884  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-4,011  
-48  
0  
-6,066  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-5,593  
-5,383  
2,771  
-10,130  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
1,101  
8,685  
-15,336  
22,523  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
23,469  
14,783  
30,118  
7,596  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-3  
0  
1  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
24,567  
23,469  
14,783  
30,118