Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
16,008  
14,343  
16,028  
18,242  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,056  
3,659  
3,079  
2,538  
2,293  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,004  
833  
-59  
-291  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
-1  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
67  
522  
-2,042  
-6,739  
0  
Chi phí lãi vay
784  
1,719  
2,002  
1,905  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
21,918  
21,077  
19,008  
15,655  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-2,371  
2,373  
-1,987  
-1,712  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-3,512  
-5,412  
765  
-2,374  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
11,794  
7,476  
-6,329  
-576  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-2,187  
-105  
1,330  
1,071  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-784  
-1,720  
-2,001  
-1,905  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,503  
-1,920  
-2,243  
-3,120  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
43  
78  
48  
27  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-4,884  
-5,070  
-6,064  
-1,936  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
297,378  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-219,896  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-38,556  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
-2,508  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-3,688  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
4,212  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-19,036  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
18,514  
16,777  
2,526  
5,130  
17,905  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,803  
-9,745  
-12,091  
-5,047  
-5,665  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
20  
902  
7,370  
6,259  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,307  
-2,106  
-13,420  
-40  
-6,035  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
65  
118  
13,919  
5,415  
58  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-2,092  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
2,195  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
365  
431  
982  
1,257  
1,487  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,679  
-9,087  
-9,709  
6,863  
-3,896  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
4,712  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
44,966  
55,596  
51,137  
32,289  
56,734  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-54,513  
-60,822  
-50,731  
-32,586  
-58,154  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-7,695  
-7,690  
-3,740  
-12,191  
-4,343  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-17,242  
-12,916  
-3,333  
-7,777  
-5,763  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,407  
-5,226  
-10,516  
4,216  
8,245  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
15,906  
21,132  
31,648  
27,431  
19,185  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
1  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
14,499  
15,906  
21,132  
31,648  
27,431