Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng rủi ro tín dụng, Giảm giá, đầu tư trích thêm,/(hoàn nhập) trong năm
0  
0  
0  
 
 
Lãi và phí phải thu trong kì (thực tế chưa thu) (*)
0  
0  
0  
 
 
Lãi và phí phải trả trong kì (Thực tế chưa trả)
0  
0  
0  
 
 
Lãi lỗ do thanh lý TSCĐ
0  
0  
0  
 
 
Lãi lỗ do việc bán, thanh lý bất động sản
0  
0  
0  
 
 
Lãi lỗ do đầu tư vào đơn vị khác, cổ tức nhận được từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
 
 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
22,488,204  
17,850,649  
15,648,740  
13,985,472  
14,672,347  
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả
-15,600,991  
-13,362,601  
-8,987,452  
-8,530,512  
-9,153,477  
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được
2,595,407  
1,477,989  
1,188,601  
1,028,491  
1,040,087  
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (vàng bạc, ngoại tệ, v.v…)
439,562  
299,394  
140,029  
200,244  
-105,311  
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
0  
0  
0  
0  
0  
Thu nhập khác
304,276  
114,618  
37,740  
52,814  
100,573  
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá,bù đắp bằng nguồn rủi ro
50,944  
56,751  
139,467  
0  
0  
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)
-6,039,214  
-5,375,509  
-4,164,667  
-3,939,477  
-3,762,631  
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)
-83,603  
-38,545  
-514,536  
-480,746  
-675,704  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về TS & vốn lưu động
4,154,585  
1,022,746  
3,487,922  
2,316,286  
2,115,884  
Những thay đổi về tài sản và công nợ hoạt động
 
 
 
 
 
Những thay đổi về tài sản hoạt động
 
 
 
 
 
Tăng/ (Giảm) tiền gửi dự trữ bắt buộc tại NHNN
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, cho vay các TCTD khác
92,125  
-112,256  
734,827  
1,770,462  
2,276,103  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-1,010,256  
-2,299,333  
-4,264,314  
-2,763,071  
1,913,420  
Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
-4,828  
-15,422  
0  
31,845  
339,381  
Tăng/ (Giảm) các khoản cho vay và ứng trước khách hàng
-38,232,012  
-37,380,211  
-23,417,321  
-23,029,919  
-15,307,747  
Tăng)/Giảm lãi, phí phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Giảm/ (Tăng) nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản
-14,907  
-36,990  
-43,886  
-50,836  
-405,166  
Tăng/ (Giảm) khác về tài sản hoạt động
622,220  
582,309  
-519,778  
-456,697  
1,905,078  
Những thay đổi về công nợ hoạt động
 
 
 
 
 
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền vay NHNN
-3,543,210  
3,774,694  
-1,050,498  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng
4,539,377  
5,155,579  
-1,456,851  
-1,569,716  
276,681  
Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)
28,206,483  
30,658,356  
20,514,104  
31,412,834  
24,185,924  
Tăng/ (Giảm) phát hành GTCG (ngoại trừ GTCG phát hành được tính vào hoạt động tài chính)
0  
0  
0  
0  
-7,275,402  
Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro
-1,313,180  
-389,079  
677,421  
-2,316,246  
-139,926  
Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác
5,600,786  
-22,853  
35,004  
-500,547  
0  
Tăng/ (Giảm) lãi, phí phải trả
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động
400,105  
259,577  
411,814  
121,124  
-10,137,535  
Thuế TNDN đã nộp (*)
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của TCTD (*)
0  
-71,169  
-273,170  
-213,896  
-114,092  
Thu được từ nợ khó đòi
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-502,712  
1,125,948  
-5,164,726  
4,751,623  
-367,397  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-692,172  
-461,400  
-563,101  
-523,110  
-427,555  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
185,378  
186,373  
10,680  
17,451  
6,083  
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
0  
0  
0  
0  
0  
Mua sắm bất động sản đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-592  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
485,630  
940  
626  
21  
19,395  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
-87,156  
32,152  
12,675  
48,153  
74,991  
Tiền chi ra mua công ty con (*)
 
 
 
 
 
Tiền thu về từ bán, thanh lý công ty con
 
 
 
 
 
Hoạt động đầu tư khác
 
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-108,320  
-242,527  
-539,120  
-457,485  
-327,086  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
322,190  
Tiền thu từ PH GTCG dài hạn có đủ đk tính vào vốn tự có & các khoản vốn vay dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi từ PH GTCG dài hạn có đủ đk tính vào vốn tự có & các khoản vốn vay dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-650  
-575  
-698  
-35,073  
-1,461,310  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu được do bán/mua cổ phiếu ngân quỹ
0  
0  
0  
0  
0  
Hoạt đông tài chính khác
 
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-650  
-575  
-698  
-35,073  
-1,139,120  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-611,682  
882,846  
-5,704,544  
4,259,065  
-1,833,603  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
17,199,366  
16,291,613  
19,566,393  
15,299,928  
17,133,531  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-19,920  
24,908  
2,429,764  
7,400  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
16,567,764  
17,199,367  
16,291,613  
19,566,393  
15,299,928