Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng rủi ro tín dụng, Giảm giá, đầu tư trích thêm,/(hoàn nhập) trong năm
0  
0  
0  
 
 
Lãi và phí phải thu trong kì (thực tế chưa thu) (*)
0  
0  
0  
 
 
Lãi và phí phải trả trong kì (Thực tế chưa trả)
0  
0  
0  
 
 
Lãi lỗ do thanh lý TSCĐ
0  
0  
0  
 
 
Lãi lỗ do việc bán, thanh lý bất động sản
0  
0  
0  
 
 
Lãi lỗ do đầu tư vào đơn vị khác, cổ tức nhận được từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
 
 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
 
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
 
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
22,018,480  
17,850,649  
15,648,740  
13,985,472  
 
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả
-15,346,766  
-13,362,601  
-8,987,452  
-8,530,512  
 
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được
2,593,963  
1,477,989  
1,188,601  
1,028,491  
 
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (vàng bạc, ngoại tệ, v.v…)
439,471  
299,394  
140,029  
200,244  
 
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
0  
0  
0  
0  
 
Thu nhập khác
257,946  
114,618  
37,740  
52,814  
 
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá,bù đắp bằng nguồn rủi ro
50,943  
56,751  
139,467  
0  
 
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)
-6,171,859  
-5,375,509  
-4,164,667  
-3,939,477  
 
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)
-73,348  
-38,545  
-514,536  
-480,746  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về TS & vốn lưu động
3,768,830  
1,022,746  
3,487,922  
2,316,286  
 
Những thay đổi về tài sản và công nợ hoạt động
 
 
 
 
 
Những thay đổi về tài sản hoạt động
-38,097,959  
-39,261,903  
-27,510,472  
-24,498,216  
 
Tăng/ (Giảm) tiền gửi dự trữ bắt buộc tại NHNN
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, cho vay các TCTD khác
-331,786  
-112,256  
734,827  
1,770,462  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-718,313  
-2,299,333  
-4,264,314  
-2,763,071  
 
Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác
-4,829  
-15,422  
0  
31,845  
 
Tăng/ (Giảm) các khoản cho vay và ứng trước khách hàng
-38,332,111  
-37,380,211  
-23,417,321  
-23,029,919  
 
Tăng)/Giảm lãi, phí phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Giảm/ (Tăng) nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản
-14,907  
-36,990  
-43,886  
-50,836  
 
Tăng/ (Giảm) khác về tài sản hoạt động
1,303,987  
582,309  
-519,778  
-456,697  
 
Những thay đổi về công nợ hoạt động
33,351,608  
39,436,274  
19,130,994  
27,147,449  
 
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền vay NHNN
-3,774,694  
3,774,694  
-1,050,498  
0  
 
Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng
3,597,504  
5,155,579  
-1,456,851  
-1,569,716  
 
Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước)
27,660,267  
30,658,356  
20,514,104  
31,412,834  
 
Tăng/ (Giảm) phát hành GTCG (ngoại trừ GTCG phát hành được tính vào hoạt động tài chính)
5,600,786  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro
-139,846  
-389,079  
677,421  
-2,316,246  
 
Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác
0  
-22,853  
35,004  
-500,547  
 
Tăng/ (Giảm) lãi, phí phải trả
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động
407,591  
259,577  
411,814  
121,124  
 
Thuế TNDN đã nộp (*)
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của TCTD (*)
-33,304  
-71,169  
-273,170  
-213,896  
 
Thu được từ nợ khó đòi
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-1,010,825  
1,125,948  
-5,164,726  
4,751,623  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-618,242  
-461,400  
-563,101  
-523,110  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
186,109  
186,373  
10,680  
17,451  
 
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
0  
0  
0  
0  
 
Mua sắm bất động sản đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-592  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
382,026  
940  
626  
21  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
16,449  
32,152  
12,675  
48,153  
 
Tiền chi ra mua công ty con (*)
 
 
 
 
 
Tiền thu về từ bán, thanh lý công ty con
 
 
 
 
 
Hoạt động đầu tư khác
 
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-33,658  
-242,527  
-539,120  
-457,485  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu từ PH GTCG dài hạn có đủ đk tính vào vốn tự có & các khoản vốn vay dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi từ PH GTCG dài hạn có đủ đk tính vào vốn tự có & các khoản vốn vay dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-650  
-575  
-698  
-35,073  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu được do bán/mua cổ phiếu ngân quỹ
0  
0  
0  
0  
 
Hoạt đông tài chính khác
 
 
 
 
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-650  
-575  
-698  
-35,073  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,045,133  
882,846  
-5,704,544  
4,259,065  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
17,199,367  
16,291,613  
19,566,393  
15,299,928  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-10,399  
24,908  
2,429,764  
7,400  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
16,143,835  
17,199,367  
16,291,613  
19,566,393