Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
56,035  
36,485  
81,168  
78,541  
77,144  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
15,724  
14,624  
10,512  
8,369  
10,375  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
129  
124  
120  
132  
-674  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-10,176  
-3,161  
-5,599  
-7,410  
-5,255  
Chi phí lãi vay
1,220  
1,778  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
62,933  
49,849  
86,201  
79,631  
81,589  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-30,938  
2,644  
-17,795  
10,240  
-10,246  
Tăng, giảm hàng tồn kho
6,835  
-37,596  
-5,357  
-17,878  
-33,572  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-8,982  
34,006  
4,025  
16,052  
-6,502  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-2,670  
-1,024  
-406  
18  
-85  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-1,220  
-1,769  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-9,515  
-12,294  
-17,682  
-18,000  
-16,561  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
7,225  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-6,991  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
16,444  
33,818  
48,986  
70,063  
14,858  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-19,090  
-22,648  
-9,440  
-6,707  
-7,036  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
33,562  
6,028  
2,768  
2,652  
25,471  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-29,931  
-7,104  
0  
-10,387  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
15,800  
0  
300  
17,332  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4,505  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,692  
2,752  
5,431  
6,735  
3,895  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
9,538  
-20,971  
-940  
9,626  
22,329  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
3,000  
0  
8,800  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
5,000  
29,891  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-10,692  
-20,773  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-50,645  
-6,132  
-102,355  
-24,370  
-28,557  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-56,338  
2,986  
-99,355  
-24,370  
-19,757  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-30,356  
15,833  
-51,308  
55,319  
17,430  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
114,096  
98,263  
149,571  
94,252  
83,722  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
83,740  
114,096  
98,263  
149,571  
101,152