Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn (SSF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012 2011
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
96,592  
93,864  
84,026  
109,937  
97,165  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-55,695  
-50,128  
-47,873  
-71,532  
-61,097  
Tiền chi trả cho người lao động
-37,651  
-36,462  
-35,797  
-42,982  
-38,125  
Tiền chi trả lãi vay
-318  
-334  
-143  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-253  
-758  
-1,505  
-1,186  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
10,276  
4,146  
6,315  
11,424  
5,141  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-14,256  
-14,591  
-16,531  
-17,581  
-12,865  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-1,052  
-3,758  
-10,760  
-12,239  
-10,968  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-700  
0  
-13  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-700  
0  
0  
-200  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
700  
0  
700  
200  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
29  
7  
80  
605  
1,123  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
29  
-693  
780  
592  
1,123  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
39,897  
52,466  
18,640  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-39,896  
-47,702  
-16,511  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-1,645  
-3,403  
-2,712  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
1  
4,765  
484  
-3,403  
-2,712  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,022  
313  
-9,496  
-15,050  
-12,557  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,785  
1,472  
10,878  
25,925  
38,661  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
90  
2  
-179  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
763  
1,785  
1,472  
10,878  
25,925