Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-18,362  
-56,593  
-92,318  
-124,831  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
21,050  
28,715  
31,550  
32,983  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,100  
-22,549  
30,088  
-461  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
5  
-216  
2,234  
2,244  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-413  
-3,792  
5,544  
61,613  
 
Chi phí lãi vay
0  
1,406  
3,108  
8,946  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
-75  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
3,381  
-53,105  
-19,794  
-19,506  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
7,518  
-12,614  
6,069  
127,765  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
85,100  
60,191  
5,190  
12,810  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-69,342  
-153,765  
67,971  
180,483  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-38  
187,147  
6,495  
8,054  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
-1,417  
-3,152  
-9,031  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
204  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-394  
-1,720  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
26,618  
26,437  
62,384  
299,060  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
0  
-3,083  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
171  
4,560  
4,505  
1,335  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-308,500  
-186,750  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
310,000  
252,251  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
407  
20  
19  
61  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
578  
4,580  
6,023  
63,813  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
-209,431  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
12,562  
93,489  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-34,615  
-77,775  
-251,887  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
-34,615  
-65,214  
-367,828  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
27,196  
-3,598  
3,194  
-4,955  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
516  
4,113  
918  
5,910  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
1  
-37  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
27,712  
516  
4,113  
918