Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
22,220  
22,694  
23,739  
24,453  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
1,403,210  
1,154,300  
936,914  
874,447  
837,838  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-1,280,870  
-1,079,706  
-809,200  
-988,574  
-989,452  
Tiền chi trả cho người lao động
-42,114  
-49,138  
-45,758  
-43,604  
-43,834  
Tiền chi trả lãi vay
-61,720  
-57,227  
-49,069  
-45,939  
-44,520  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-4,321  
-3,910  
-4,259  
-3,188  
-2,793  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
180,583  
125,798  
61,907  
257,644  
345,835  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-233,225  
-70,864  
-121,027  
-114,099  
-125,973  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-38,457  
19,254  
-30,493  
-63,313  
-22,900  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-7,818  
-122,040  
-27,626  
-1,532  
-925  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
14,151  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-17,732  
-3,000  
-16,083  
-5,500  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
8,583  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,957  
1,099  
769  
365  
31  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-5,862  
-138,674  
-29,857  
-8,667  
7,757  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
1,655,357  
968,926  
753,683  
974,506  
1,095,796  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-1,608,336  
-843,978  
-691,536  
-897,245  
-1,078,642  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-2,656  
-6,510  
-2,365  
-2,365  
-1,577  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
-2,393  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
44,365  
118,438  
59,782  
72,502  
15,577  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
46  
-982  
-568  
522  
435  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
721  
1,703  
2,271  
1,749  
1,314  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
768  
721  
1,703  
2,271  
1,749