Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (SPD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
10,356  
10,985  
0  
13,462  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
972,408  
1,387,292  
1,569,020  
1,726,949  
1,379,563  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-958,839  
-1,120,326  
-1,752,821  
-1,623,347  
-1,218,759  
Tiền chi trả cho người lao động
-63,759  
-78,045  
-69,618  
-55,664  
-54,809  
Tiền chi trả lãi vay
-11,325  
-10,241  
-13,852  
-16,460  
-27,620  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-4,909  
-917  
-914  
-13  
-1,399  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
33,874  
25,924  
842,371  
8,059  
8,816  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-70,774  
-92,041  
-562,955  
-7,089  
-5,843  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-103,323  
111,647  
11,232  
32,435  
79,949  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-6,744  
-3,601  
0  
-3,009  
-18,587  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
11,184  
374  
16  
595  
28  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-24,554  
0  
-116  
0  
-1,030  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
14,600  
5,002  
0  
0  
2,051  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
45  
712  
2,656  
1,259  
1,963  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-5,469  
2,487  
2,556  
-1,155  
-15,576  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
20,000  
0  
0  
0  
24,348  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
989,922  
946,199  
1,372,051  
1,395,108  
1,161,802  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-938,767  
-1,014,604  
-1,379,949  
-1,429,122  
-1,233,153  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-9,580  
8,229  
0  
-4,950  
-8,924  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
61,575  
-60,177  
-7,898  
-38,965  
-55,927  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-47,217  
53,957  
5,889  
-7,684  
8,447  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
74,755  
20,804  
14,915  
22,599  
14,152  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
127  
-6  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
27,664  
74,755  
20,804  
14,915  
22,599