Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (SPB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
43,616  
30,132  
42,921  
52,823  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
7,948  
7,141  
7,974  
10,700  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
7,740  
-2,185  
653  
-7,189  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-522  
157  
342  
167  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-14,068  
-5,396  
-19,511  
-17,805  
 
Chi phí lãi vay
2,637  
1,722  
1,899  
2,347  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
47,350  
31,571  
34,277  
41,042  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-40,556  
31,078  
35,150  
-9,818  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-60,405  
-13,126  
2,608  
-24,634  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-7,370  
-26,424  
-9,826  
30,126  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
557  
-556  
-433  
793  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-2,497  
-1,749  
-1,845  
-2,363  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-6,200  
-5,000  
-10,420  
-7,688  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,125  
-1,073  
-1,564  
-2,146  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-70,247  
14,721  
47,948  
25,312  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-8,337  
-15,651  
-3,963  
-4,725  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
150  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-75  
0  
-1,000  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
33,960  
0  
0  
9,836  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3,859  
5,935  
11,680  
16,269  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
29,482  
-9,792  
7,867  
20,380  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
715,034  
622,761  
520,712  
531,238  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-649,184  
-600,709  
-537,163  
-563,629  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-20,000  
-27,500  
-39,656  
-13,507  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
45,850  
-5,448  
-56,108  
-45,898  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
5,084  
-519  
-292  
-205  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,707  
4,230  
4,530  
4,737  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-3  
-4  
-8  
-1  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
8,789  
3,707  
4,230  
4,530