Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
-15,662  
-38,836  
-35,400  
-66,301  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
47,711  
47,778  
48,007  
48,111  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
1,894  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
254  
-1  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
-121  
0  
-42  
Chi phí lãi vay
0  
68,930  
75,684  
76,415  
92,300  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
100,980  
86,399  
89,275  
74,067  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
-2,737  
-14,731  
7,114  
313  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
4,853  
51,318  
2,906  
14,780  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
288  
1,392  
919  
-1,150  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
-36,390  
-73,452  
-47,703  
-27,942  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
100  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-15  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
175,903  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-53,207  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
-3,339  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
-25,606  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
66,851  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-74,774  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
85,829  
66,995  
50,926  
52,511  
60,154  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
-2,092  
-1,350  
-8,004  
-28,626  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
32  
0  
357  
0  
175  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
25  
0  
0  
1,600  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
57  
-2,092  
-993  
-6,404  
-28,451  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
200  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
2,000  
0  
0  
0  
5,000  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-71,585  
-67,728  
-47,339  
-46,180  
-37,955  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-69,585  
-67,728  
-47,339  
-46,180  
-32,755  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
16,302  
-2,825  
2,595  
-74  
-1,052  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,366  
6,191  
3,596  
3,666  
4,716  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
5  
1  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
19,668  
3,366  
6,191  
3,596  
3,666