Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
-55,628  
-35,400  
-66,301  
-71,476  
-26,485  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
47,778  
48,007  
48,111  
49,487  
50,108  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,894  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
254  
-1  
149  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
16,671  
0  
-42  
908  
0  
Chi phí lãi vay
75,684  
76,415  
92,300  
107,524  
33,313  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
86,399  
89,275  
74,067  
86,593  
56,935  
Tăng, giảm các khoản phải thu
3,061  
7,114  
313  
-10,196  
18,908  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
2,734  
3,559  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
21,634  
2,906  
14,780  
12,380  
1,631  
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,392  
919  
-1,150  
-30  
66  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-73,452  
-47,703  
-27,942  
-47,002  
-193,916  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
100  
2  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-15  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
39,034  
52,511  
60,154  
44,480  
-112,816  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,350  
-8,004  
-28,626  
-18,887  
-46,545  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
12,249  
0  
175  
1,555  
215  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
1,600  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
10,900  
-6,404  
-28,451  
-17,332  
-46,330  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
200  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
5,000  
0  
187,599  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-47,339  
-46,180  
-37,955  
-26,576  
-32,076  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-47,339  
-46,180  
-32,755  
-26,576  
155,523  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,595  
-74  
-1,052  
572  
-3,623  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,596  
3,666  
4,716  
4,144  
7,767  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
5  
1  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
6,191  
3,596  
3,666  
4,716  
4,144