Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (SNC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
12,565  
9,244  
3,056  
18,037  
38,088  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
7,453  
4,006  
4,234  
4,314  
5,013  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
4,722  
32  
-6,365  
-11,516  
16,883  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
91  
138  
843  
357  
115  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-86  
226  
-213  
-27  
-9  
Chi phí lãi vay
4,603  
2,737  
2,841  
3,021  
4,667  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
29,348  
16,383  
4,398  
14,186  
64,758  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-7,028  
31,781  
-31,440  
6,157  
3,388  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-47,045  
-15,371  
-636  
32,895  
-63,481  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
30,653  
-3,768  
3,786  
884  
-3,176  
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,133  
28  
-885  
4,311  
-945  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-4,571  
-2,746  
-2,793  
-3,056  
-4,661  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-38  
-128  
0  
-2,176  
-5,557  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
10  
0  
455  
0  
29  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-424  
-1,512  
-1,054  
-2,347  
-766  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
2,039  
24,665  
-28,170  
50,853  
-10,410  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,999  
-22,266  
-7,118  
-2,144  
-1,180  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
81  
122  
792  
27  
9  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
12  
12  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,906  
-22,132  
-6,326  
-2,117  
-1,171  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
647,097  
652,572  
651,999  
419,441  
592,848  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-630,876  
-659,940  
-601,685  
-457,123  
-572,144  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-9,738  
-4,251  
-8,460  
-6,784  
-3,721  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
6,483  
-11,619  
41,854  
-44,466  
16,984  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
4,616  
-9,085  
7,358  
4,271  
5,403  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
11,490  
20,580  
13,218  
8,946  
3,539  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-37  
-4  
4  
2  
4  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
16,069  
11,490  
20,580  
13,218  
8,946