Công ty Cổ phần Sametel (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
9,316  
8,717  
6,265  
3,866  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
510,380  
378,935  
348,916  
285,468  
213,032  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-485,264  
-282,834  
-300,018  
-224,158  
-185,929  
Tiền chi trả cho người lao động
-30,013  
-28,123  
-29,057  
-25,839  
-18,820  
Tiền chi trả lãi vay
-3,650  
-3,310  
-3,066  
-1,883  
-1,880  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-1,489  
-872  
-808  
-1,762  
-828  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,552  
2,742  
2,710  
4,041  
3,350  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-28,853  
-35,189  
-31,250  
-33,364  
-24,546  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-36,337  
31,349  
-12,573  
2,504  
-15,619  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,565  
-7,391  
-9,787  
-6,233  
-3,309  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
232  
480  
0  
40  
200  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-3,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
3,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
20  
35  
43  
70  
18  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,313  
-6,876  
-9,743  
-6,123  
-3,090  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
13,675  
8,529  
705  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
455,387  
220,445  
244,806  
167,611  
134,694  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-427,786  
-225,376  
-232,134  
-162,606  
-119,888  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-6,373  
-6,493  
-6,493  
-134  
-3,612  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
21,228  
-11,424  
19,855  
13,400  
11,898  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-18,422  
13,048  
-2,462  
9,781  
-6,811  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
25,769  
12,721  
15,183  
5,402  
12,213  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,347  
25,769  
12,721  
15,183  
5,402