Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
6,265  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
378,935  
348,916  
285,468  
213,032  
153,625  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-282,834  
-300,018  
-224,158  
-185,929  
-124,668  
Tiền chi trả cho người lao động
-28,123  
-29,057  
-25,839  
-18,820  
-13,239  
Tiền chi trả lãi vay
-3,310  
-3,066  
-1,883  
-1,880  
-784  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-872  
-808  
-1,762  
-828  
-594  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
2,742  
2,710  
4,041  
3,350  
3,205  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-35,189  
-31,250  
-33,364  
-24,546  
-14,510  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
31,349  
-12,573  
2,504  
-15,619  
3,036  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-7,391  
-9,787  
-6,233  
-3,309  
-1,523  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
480  
0  
40  
200  
23  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
35  
43  
70  
18  
14  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-6,876  
-9,743  
-6,123  
-3,090  
-1,486  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
13,675  
8,529  
705  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
220,445  
244,806  
167,611  
134,694  
85,703  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-225,376  
-232,134  
-162,606  
-119,888  
-77,647  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-6,493  
-6,493  
-134  
-3,612  
-1,676  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-11,424  
19,855  
13,400  
11,898  
6,380  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
13,048  
-2,462  
9,781  
-6,811  
7,930  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
12,721  
15,183  
5,402  
12,213  
4,284  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
25,769  
12,721  
15,183  
5,402  
12,213