Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Nam (SMN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
388  
361  
303  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
391,111  
384,806  
359,125  
335,715  
309,786  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-352,910  
-357,406  
-348,154  
-297,227  
-279,609  
Tiền chi trả cho người lao động
-15,363  
-14,438  
-13,126  
-12,062  
-10,607  
Tiền chi trả lãi vay
0  
-46  
0  
345  
-2  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-2,726  
-2,275  
-2,130  
-2,384  
-1,862  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,028  
2,602  
1,557  
1,580  
882  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-22,992  
-9,146  
-6,246  
-5,208  
-4,605  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-1,853  
4,098  
-8,975  
20,759  
13,984  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-140  
-352  
-1,297  
-12,411  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
14,580  
1,620  
250  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-11,500  
-2,000  
-1,000  
-11,000  
-16,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
11,500  
2,000  
2,000  
22,173  
4,357  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
-2,300  
0  
-1,700  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
500  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
911  
406  
613  
2,003  
1,358  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
15,351  
1,674  
-1,734  
765  
-11,485  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
-200  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
1,500  
0  
13,485  
1,300  
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-1,500  
0  
-14,485  
-300  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-4,385  
-4,385  
-4,385  
-5,262  
-1,954  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-4,385  
-4,385  
-4,385  
-6,262  
-1,154  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
9,113  
1,387  
-15,094  
15,262  
1,345  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,916  
4,529  
19,623  
4,361  
3,016  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
15,029  
5,916  
4,529  
19,623  
4,361