Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
160,007  
130,545  
103,031  
84,547  
52,821  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
95,967  
91,075  
88,790  
87,372  
90,553  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,503  
1,011  
28  
1,474  
67  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
237  
521  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,282  
-574  
-208  
-233  
-3,867  
Chi phí lãi vay
3,948  
5,623  
13,084  
23,975  
47,030  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
13,462  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
260,143  
227,680  
218,186  
197,373  
187,125  
Tăng, giảm các khoản phải thu
15,386  
-15,948  
1,603  
15,799  
-15,624  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-31,013  
2,505  
-7,474  
-17,497  
-8,399  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
35,390  
811  
4,065  
-4,626  
29,744  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-7,309  
-10,714  
1,946  
17,036  
1,794  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-3,335  
-6,331  
-12,286  
-24,188  
-50,002  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-28,141  
-26,087  
-25,891  
-13,717  
-9,740  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
402  
1,350  
240  
942  
1,432  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-18,879  
-24,525  
-17,220  
-8,416  
-4,313  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
222,645  
148,741  
163,168  
162,706  
132,017  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-175,359  
-29,579  
-22,093  
-20,281  
-8,254  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
83  
218  
180  
0  
10,773  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-3,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
3,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
4,144  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,250  
389  
186  
233  
824  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-174,025  
-28,971  
-21,727  
-20,048  
7,487  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
781,798  
588,250  
578,040  
586,141  
348,039  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-754,486  
-672,837  
-669,437  
-705,868  
-458,648  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-72,507  
-46,952  
-42,776  
-30,475  
-22,775  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-45,195  
-131,539  
-134,172  
-150,202  
-133,384  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,424  
-11,769  
7,269  
-7,544  
6,120  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,655  
14,424  
7,155  
14,699  
8,579  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
6,079  
2,655  
14,424  
7,155  
14,699