Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
160,007  
130,545  
103,031  
84,547  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
95,967  
91,075  
88,790  
87,372  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,503  
1,011  
28  
1,474  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
237  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,282  
-574  
-208  
-233  
 
Chi phí lãi vay
3,948  
5,623  
13,084  
23,975  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
13,462  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
260,143  
227,680  
218,186  
197,373  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
15,386  
-15,948  
1,603  
15,799  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-31,013  
2,505  
-7,474  
-17,497  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
35,390  
811  
4,065  
-4,626  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-7,309  
-10,714  
1,946  
17,036  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-3,335  
-6,331  
-12,286  
-24,188  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-28,141  
-26,087  
-25,891  
-13,717  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
402  
1,350  
240  
942  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-18,879  
-24,525  
-17,220  
-8,416  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
222,645  
148,741  
163,168  
162,706  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-175,359  
-29,579  
-22,093  
-20,281  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
83  
218  
180  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,250  
389  
186  
233  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-174,025  
-28,971  
-21,727  
-20,048  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
781,798  
588,250  
578,040  
586,141  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-754,486  
-672,837  
-669,437  
-705,868  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-72,507  
-46,952  
-42,776  
-30,475  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-45,195  
-131,539  
-134,172  
-150,202  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,424  
-11,769  
7,269  
-7,544  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,655  
14,424  
7,155  
14,699  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
6,079  
2,655  
14,424  
7,155