Công ty cổ phần dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (SLC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
58,600  
29,227  
57,831  
92,509  
81,640  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-59,726  
-10,092  
-7,232  
-12,278  
-14,514  
Tiền chi trả cho người lao động
-14,547  
-11,267  
-7,999  
-9,306  
-8,115  
Tiền chi trả lãi vay
-17  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-1,635  
-338  
-19,521  
-4,440  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
122  
9,922  
83,447  
38,940  
56,161  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-50  
-11,199  
-262,475  
-94,849  
-103,847  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-15,618  
4,957  
-136,766  
-4,505  
6,886  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-118  
-143  
-207  
-3,878  
-221  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
80  
1,786  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-15,200  
-4,209  
-12,576  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
22,129  
10,576  
32,000  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-4  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
57  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
988  
1,239  
254  
1,004  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
7,799  
7,516  
19,471  
-2,794  
1,565  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
-17,930  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
17,500  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-17,500  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
-8,447  
-16,793  
-2,026  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
0  
0  
-8,447  
-34,723  
-2,026  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-7,819  
12,473  
-125,743  
-42,022  
6,426  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
27,977  
15,638  
141,090  
214,967  
212,067  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-24  
-134  
291  
-1,856  
-3,525  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
20,135  
27,977  
15,638  
171,090  
214,967