Công Ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (SJF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
55,206  
 
30,726  
300  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
19,515  
 
-3,574  
-29  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-281  
 
131  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
62  
 
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
 
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-48,833  
 
-8,417  
-341  
 
Chi phí lãi vay
13,721  
 
1,025  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
 
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
 
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
39,390  
 
19,890  
-70  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-198,652  
 
-51,215  
-20,075  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
10,206  
 
-5,106  
-8,009  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
60,144  
 
-90,099  
10,173  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-560  
 
-311  
-2  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
 
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-11,886  
 
-1,047  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,002  
 
-3  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
 
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-103,360  
 
-127,891  
-17,982  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-20,082  
 
-217,486  
-84,800  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
 
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-46,000  
 
-40,000  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
50,550  
 
133,800  
4,500  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-44,199  
 
-359,433  
-116,685  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
41,260  
 
93,000  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
19,136  
 
12  
315  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
666  
 
-390,107  
-196,670  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
240  
 
412,328  
244,000  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
 
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
294,002  
 
94,022  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-208,545  
 
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
 
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
 
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
 
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
85,697  
 
506,350  
244,000  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-16,997  
 
-11,648  
29,348  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
57,940  
 
30,393  
1,045  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-8  
 
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
40,935  
 
18,745  
30,393