Công ty Cổ phần Thủy Điện Cần Đơn (SJD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
155,380  
191,852  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
66,782  
70,190  
0  
68,873  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
22,267  
9,812  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
1,236  
5,721  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4,932  
-6,730  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
16,050  
9,067  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
256,784  
279,912  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-66,357  
-56,237  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-1,639  
1,972  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,806  
-9,333  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
1,792  
-1,444  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-16,067  
-8,815  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-10,672  
-14,429  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-15,813  
-10,799  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
415,459  
332,661  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-26,308  
-20,679  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-28,782  
-17,265  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-18,603  
-21,262  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-9,002  
-9,416  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
52,243  
18,782  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-101,077  
-72,012  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
149,834  
180,827  
283,930  
210,810  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-4,740  
-62,316  
-99,105  
-51  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
450  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-35,000  
-50,000  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
86  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
4,932  
2,895  
346  
116  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-34,808  
-109,335  
-98,759  
516  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
6,743  
48,565  
85,636  
4,590  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-3,591  
-1,874  
-162,698  
-68,458  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-114,898  
-114,820  
-90,025  
-125,387  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-111,747  
-68,129  
-167,087  
-189,255  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,279  
3,364  
18,084  
22,071  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
46,502  
43,138  
25,054  
2,984  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
49,781  
46,502  
43,138  
25,054