Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
30,293  
25,622  
 
20,209  
15,906  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
18,809  
18,587  
 
7,669  
6,256  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
 
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
1,280  
-375  
 
130  
225  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
 
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-11,290  
-18,369  
 
-1,600  
-1,816  
Chi phí lãi vay
37,520  
35,947  
 
12,070  
7,390  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
 
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
 
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
76,612  
61,412  
 
38,479  
27,960  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-17,748  
-62,732  
 
9,063  
-28,722  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-52,770  
-25,020  
 
-2,868  
-24,735  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-11,677  
78  
 
12,653  
8,429  
Tăng, giảm chi phí trả trước
6,997  
-1,829  
 
-30,825  
1,711  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-37,979  
-34,201  
 
-11,877  
-7,200  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-883  
-3,352  
 
-4,204  
-4,138  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-1,649  
-2,825  
 
-1,462  
-880  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
 
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
 
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-39,098  
-68,469  
 
8,958  
-27,576  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-17,956  
-85,096  
 
-23,927  
-13,027  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
 
0  
1,025  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-395  
0  
 
-13,430  
-15,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
21,000  
0  
 
4,430  
10,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-33,885  
-3,230  
 
-15,000  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
52,125  
25,000  
 
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
836  
2,691  
 
1,902  
533  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
21,725  
-60,635  
 
-46,025  
-16,469  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
99,889  
 
3,170  
20,719  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-25  
0  
 
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
857,160  
785,489  
 
457,976  
410,719  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-810,801  
-723,300  
 
-389,263  
-377,097  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-8,981  
-9,182  
 
-6,709  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-13,126  
-6,250  
 
-4,630  
-6,528  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
 
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
24,227  
146,646  
 
60,544  
47,813  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
6,854  
17,542  
 
23,477  
3,768  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,969  
13,410  
 
5,682  
1,916  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
49  
-8  
 
0  
-2  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
10,872  
30,944  
 
29,159  
5,682