Công ty Cổ phần SIVICO (SIV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
38,023  
32,515  
49,398  
28,065  
27,265  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
5,905  
5,490  
3,086  
1,104  
1,170  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
88  
682  
14  
234  
-30  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
12  
7  
0  
-4  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,276  
-511  
-322  
-16  
-16  
Chi phí lãi vay
2,314  
2,788  
2,659  
1,840  
1,668  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
45,055  
40,976  
54,842  
31,226  
30,054  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-17,392  
-4,171  
-14,202  
-7,840  
-13,569  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-14,932  
9,474  
-14,566  
-5,274  
-3,541  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
4,387  
-1,637  
-1,434  
4,600  
541  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-4,116  
-688  
-1,163  
-362  
-253  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-2,314  
-2,788  
-2,659  
-1,840  
-2,150  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,169  
-3,022  
-6,154  
-5,886  
-6,291  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
50  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-237  
-2,000  
-174  
-827  
-1,152  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
8,281  
36,144  
14,488  
13,848  
3,638  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-647  
-18,248  
-12,343  
-25,665  
-25  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
490  
41  
159  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-3,500  
-1,900  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
3,000  
1,700  
700  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-4,431  
0  
0  
-1,733  
-555  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
178  
297  
22  
16  
16  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-4,410  
-14,910  
-13,963  
-28,582  
-565  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
132,455  
110,047  
131,176  
102,098  
79,089  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-132,927  
-119,518  
-127,427  
-86,503  
-76,461  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-7,230  
-5,021  
-4,820  
-4,016  
-420  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-7,701  
-14,492  
-1,071  
11,578  
2,208  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-3,830  
6,741  
-545  
-3,157  
5,281  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
10,836  
4,094  
4,639  
7,795  
2,514  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
1  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
7,006  
10,836  
4,094  
4,639  
7,795