Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
44,780  
33,982  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
73,143  
24,182  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-7  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-30,661  
-30,439  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
111,370  
20,977  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
-123,969  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
74,663  
48,695  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-84,224  
-66,426  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-47,968  
-24  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-173,546  
-107,156  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
8,582  
-2,694  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-10,502  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-71,517  
-29,950  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-4,317  
-30,807  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
-5  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,595  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
573,398  
69,653  
136,497  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-370,888  
-51,325  
-32,974  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-17,194  
-13,308  
-8,280  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-13,668  
-8,463  
-13,904  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-5,341  
0  
-654  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
624,652  
6,533  
166,004  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-35,374  
-21,405  
-137,488  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-311,429  
-188,361  
755,586  
-18,315  
109,203  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
64,113  
-186,765  
-1,441,249  
-64,004  
-1,384  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
484  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-15,000  
-4,000  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
13,000  
100,000  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-361,991  
-153,426  
-191,064  
-41,128  
-289,954  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
38,777  
44,008  
308,700  
3,924  
1,136  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
12,304  
46,421  
20,913  
21,529  
109,954  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-248,797  
-153,762  
-1,302,217  
-79,679  
-180,247  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
395,282  
5,701  
26,523  
11,024  
303,623  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
201,713  
545,790  
1,297,969  
54,070  
63,350  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-262,030  
-122,940  
-586,676  
-20,045  
-70,551  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
-1,250  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
-18,900  
0  
0  
-59,983  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
333,716  
409,651  
737,816  
45,049  
236,439  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-226,510  
67,527  
191,185  
-52,945  
165,394  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
399,297  
331,763  
140,578  
193,523  
28,129  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
6  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
172,787  
399,297  
331,763  
140,578  
193,523