Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
33,982  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
24,182  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-7  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-30,439  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
20,977  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
48,695  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-66,426  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-24  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-107,156  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-2,694  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-29,950  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-30,807  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
573,398  
69,653  
136,497  
50,926  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-370,888  
-51,325  
-32,974  
-145,677  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-17,194  
-13,308  
-8,280  
-4,614  
Tiền chi trả lãi vay
0  
-13,668  
-8,463  
-13,904  
-10,939  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-5,341  
0  
-654  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
624,652  
6,533  
166,004  
230,214  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-35,374  
-21,405  
-137,488  
-23,004  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-188,361  
755,586  
-18,315  
109,203  
96,905  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-186,765  
-1,441,249  
-64,004  
-1,384  
-25  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
484  
0  
0  
125  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-4,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
100,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-153,426  
-191,064  
-41,128  
-289,954  
-85,642  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
44,008  
308,700  
3,924  
1,136  
63,619  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
46,421  
20,913  
21,529  
109,954  
15,092  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-153,762  
-1,302,217  
-79,679  
-180,247  
-6,832  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
5,701  
26,523  
11,024  
303,623  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
545,790  
1,297,969  
54,070  
63,350  
23,326  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-122,940  
-586,676  
-20,045  
-70,551  
-120,839  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-18,900  
0  
0  
-59,983  
-7  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
409,651  
737,816  
45,049  
236,439  
-97,520  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
67,527  
191,185  
-52,945  
165,394  
-7,446  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
331,763  
140,578  
193,523  
28,129  
35,575  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
6  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
399,297  
331,763  
140,578  
193,523  
28,129