Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2018 2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
52,416  
23,676  
58,293  
2,072  
870  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
1,280  
855  
5,175  
23,733  
23,519  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-1,846  
-25,735  
40,650  
0  
-498  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-18,805  
-4,583  
-136,047  
-513  
-5,158  
Chi phí lãi vay
12,653  
3,394  
19,040  
14,328  
18,029  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
45,697  
-2,393  
-12,888  
39,620  
36,763  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-75,274  
-44,285  
10,037  
-14,620  
1,411  
Tăng, giảm hàng tồn kho
156,305  
-133,283  
93,544  
-22,990  
-935  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-125,775  
400,826  
-126,383  
28,496  
1,797  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-57  
128  
638  
506  
975  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-12,653  
-3,213  
-31,829  
-12,900  
-12,452  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-2,514  
-16,231  
-526  
-162  
-1,336  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
7,789  
50,485  
71,091  
55,759  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-10,390  
-50,495  
-67,904  
-56,844  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-14,272  
198,948  
-67,419  
21,136  
25,137  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-750  
-11,902  
-66,693  
-799  
-711  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
346,375  
0  
33,774  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-90,018  
-274,000  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
234,018  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-35,450  
-78,550  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
18,805  
3,269  
65  
25  
28  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
126,606  
-361,183  
279,747  
-773  
33,091  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
595,225  
574,213  
131,317  
2,401  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-705,512  
-400,049  
-345,396  
-28,396  
-50,189  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-16,000  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-126,287  
174,164  
-214,080  
-25,995  
-50,189  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-13,953  
11,929  
-1,751  
-5,632  
8,039  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
14,032  
2,103  
3,854  
9,486  
1,447  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
79  
14,032  
2,103  
3,854  
9,486