Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
23,676  
58,293  
2,072  
870  
2,702  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
855  
5,175  
23,733  
23,519  
21,793  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-25,735  
40,650  
0  
-498  
2,874  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-4,583  
-136,047  
-513  
-5,158  
-2,322  
Chi phí lãi vay
3,394  
19,040  
14,328  
18,029  
17,514  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
-2,393  
-12,888  
39,620  
36,763  
42,560  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-44,285  
10,037  
-14,620  
1,411  
10,133  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-133,283  
93,544  
-22,990  
-935  
-39,439  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
400,826  
-126,383  
28,496  
1,797  
-4,681  
Tăng, giảm chi phí trả trước
128  
638  
506  
975  
-946  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-3,213  
-31,829  
-12,900  
-12,452  
-17,851  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-16,231  
-526  
-162  
-1,336  
-1,190  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7,789  
50,485  
71,091  
55,759  
23,642  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-10,390  
-50,495  
-67,904  
-56,844  
-26,216  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
198,948  
-67,419  
21,136  
25,137  
-13,988  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-11,902  
-66,693  
-799  
-711  
-1,317  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
346,375  
0  
33,774  
402  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-274,000  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-78,550  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
3,269  
65  
25  
28  
36  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-361,183  
279,747  
-773  
33,091  
-879  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
574,213  
131,317  
2,401  
0  
283,634  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-400,049  
-345,396  
-28,396  
-50,189  
-276,561  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
174,164  
-214,080  
-25,995  
-50,189  
7,072  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
11,929  
-1,751  
-5,632  
8,039  
-7,794  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
2,103  
3,854  
9,486  
1,447  
9,241  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
14,032  
2,103  
3,854  
9,486  
1,447