Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (SHX: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
2,260  
2,066  
2,075  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
1,082,867  
958,891  
898,049  
710,611  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-1,025,275  
-921,352  
-848,690  
-662,439  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-17,666  
-17,801  
-16,950  
-15,801  
 
Tiền chi trả lãi vay
-9,875  
-11,114  
-9,164  
-12,293  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-1,351  
-525  
-1,054  
-992  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7,838  
14,594  
9,812  
20,271  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-25,400  
-20,642  
-22,768  
-31,344  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
11,138  
2,051  
9,235  
8,014  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-889  
-3,312  
-3,756  
-1,668  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
62  
0  
22  
1  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-128  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
853  
62  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
2,358  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
42  
23  
36  
161  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-785  
-3,289  
-2,845  
785  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
907,945  
718,889  
679,820  
604,196  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-930,195  
-701,875  
-682,879  
-618,169  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-22,250  
17,014  
-3,059  
-13,973  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-11,897  
15,776  
3,330  
-5,174  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
25,683  
9,907  
6,573  
11,746  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
1  
4  
1  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
13,786  
25,683  
9,907  
6,573