Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
156,692  
147,376  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
793  
102  
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
16,832  
6,799  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
-39  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-83,663  
-58,699  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
860  
322  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
91,514  
95,861  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
347,970  
-140,691  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-4,889  
-868  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
432,211  
59,976  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
86  
-15  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-10,130  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-25,316  
-6,038  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-282  
-50  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
462,143  
20,593  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-166,872  
-199  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-2,713  
-771  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-2,808  
-619  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-4,524  
-7  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
25,008  
608  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-20,119  
-18,185  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
831,165  
8,174  
290,115  
1,419  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-2,487  
0  
0  
0  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-503,530  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
24,750  
3,146  
2,294  
381  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-431,612  
37  
-281,749  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
46,424  
52,160  
17,124  
2,069  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
19,848  
-1,089  
83  
3  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-846,608  
54,253  
-262,248  
2,453  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
73,126  
0  
6,265  
1,087  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-41,000  
-64,458  
-29,296  
-7,169  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
32,126  
-64,458  
-23,031  
-6,082  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
16,683  
-2,031  
4,836  
-2,210  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,001  
4,993  
157  
2,367  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
39  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
19,684  
3,001  
4,993  
157