Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
147,376  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
102  
0  
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
6,799  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-39  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-58,699  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
322  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
95,861  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-140,691  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-868  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
59,976  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-15  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-6,038  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-50  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
462,143  
20,593  
7,271  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-166,872  
-199  
-528  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-2,713  
-771  
-789  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
-2,808  
-619  
-153  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-4,524  
-7  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
25,008  
608  
5,841  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-20,119  
-18,185  
-3,890  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
8,174  
290,115  
1,419  
7,753  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
1,150  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
3,146  
2,294  
381  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
37  
-281,749  
0  
-3,220  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
52,160  
17,124  
2,069  
10,056  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
-1,089  
83  
3  
113  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
54,253  
-262,248  
2,453  
8,100  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
6,265  
1,087  
7,930  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-64,458  
-29,296  
-7,169  
-22,307  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-64,458  
-23,031  
-6,082  
-14,378  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,031  
4,836  
-2,210  
1,475  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,993  
157  
2,367  
892  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
39  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
3,001  
4,993  
157  
2,367