Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
150,878  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
102  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
8,174  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-52,903  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
322  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
106,574  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-106,870  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-868  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
105,854  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-59  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-6,038  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-50  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
462,143  
20,593  
7,271  
114,888  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
-166,872  
-199  
-528  
-35,808  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
-2,713  
-771  
-789  
-3,030  
Tiền chi trả lãi vay
0  
-2,808  
-619  
-153  
-5,697  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-4,524  
-7  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
25,008  
608  
5,841  
10,865  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-20,119  
-18,185  
-3,890  
-2,560  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
98,543  
290,115  
1,419  
7,753  
78,657  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
1,150  
970  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-13,495  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
2,746  
2,294  
381  
0  
47,282  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-58,678  
-281,749  
0  
-3,220  
-45,690  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
69,760  
17,124  
2,069  
10,056  
56,375  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
165  
83  
3  
113  
2,963  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
13,992  
-262,248  
2,453  
8,100  
48,406  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
988  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
6,265  
1,087  
7,930  
16,700  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-114,525  
-29,296  
-7,169  
-22,307  
-145,006  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-114,525  
-23,031  
-6,082  
-14,378  
-127,318  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,990  
4,836  
-2,210  
1,475  
-255  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,993  
157  
2,367  
892  
1,147  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
3,003  
4,993  
157  
2,367  
892