Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (SHC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
3,902  
5,757  
13,424  
6,772  
3,490  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
5,519  
4,079  
3,367  
2,810  
2,585  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
112  
155  
82  
391  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
1  
-87  
-302  
-12  
32  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-76  
-185  
-881  
-324  
-59  
Chi phí lãi vay
751  
423  
421  
391  
380  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
10,209  
10,142  
16,110  
10,028  
6,428  
Tăng, giảm các khoản phải thu
446  
-8,281  
3,358  
-5,471  
-3,249  
Tăng, giảm hàng tồn kho
3  
-4  
3  
9  
19  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-2,605  
12,101  
-7,466  
355  
226  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-518  
226  
103  
653  
-559  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-751  
-423  
-421  
-391  
-380  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,177  
-821  
-306  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
60  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-405  
-40  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
5,609  
12,940  
11,380  
4,837  
2,444  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-4,978  
-19,743  
-8,898  
-5,270  
-2,337  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
76  
1,132  
980  
466  
127  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
0  
0  
0  
0  
11  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-4,903  
-18,612  
-7,918  
-4,804  
-2,198  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
3,500  
2,700  
500  
1,700  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-5,800  
0  
0  
-500  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-2,300  
2,700  
500  
1,200  
0  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-1,594  
-2,972  
3,962  
1,234  
247  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
4,393  
7,278  
3,013  
1,767  
1,552  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-1  
87  
302  
12  
-32  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
2,797  
4,393  
7,278  
3,013  
1,767