Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
44,044  
19,425  
16,593  
24,331  
1,920  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
4,881  
5,103  
4,907  
8,065  
13,033  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
344  
343  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
6  
-16  
-2  
-1  
2,170  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-36,119  
-3,251  
-7,090  
-30,261  
-23,193  
Chi phí lãi vay
260  
378  
561  
904  
10,871  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
374  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
13,445  
21,639  
15,314  
3,382  
4,800  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-20,361  
-8,493  
-702  
-2,098  
-8,004  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-109  
-529  
-21  
1,481  
620  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-3,798  
3,753  
-2,930  
-24,717  
-8,726  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-41  
-467  
199  
4,649  
1,939  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-261  
-380  
-555  
-904  
-2,483  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,002  
-241  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
249  
0  
12  
851  
88,704  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-853  
-491  
-483  
-533  
-389  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-12,731  
14,791  
10,835  
-17,889  
76,460  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-5,047  
-2,648  
-3,920  
-1,015  
-779  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
395  
720  
950  
169,194  
93  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-20,000  
-40,636  
-47,640  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
27,194  
0  
15,640  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-6,000  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
20,948  
0  
0  
6,828  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
8,512  
3,053  
5,306  
27,007  
12,472  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
32,002  
-39,511  
-29,664  
196,014  
11,785  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
35  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
13,639  
19,593  
20,086  
32,977  
24,456  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-14,562  
-20,523  
-21,858  
-205,372  
-65,896  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-14,420  
7  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-15,342  
-924  
-1,772  
-172,360  
-41,440  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,928  
-25,644  
-20,601  
5,766  
46,806  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
7,580  
33,208  
53,808  
48,042  
1,235  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-6  
15  
1  
0  
1  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
11,502  
7,580  
33,208  
53,808  
48,042