Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
5,486  
4,493  
5,939  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
591  
684  
470  
157  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
1,327  
419  
-23  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,201  
-952  
-852  
0  
 
Chi phí lãi vay
26  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
6,230  
4,645  
5,535  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
6,967  
8,711  
397  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
2,010  
5,813  
4,009  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
2,623  
-21,850  
4,828  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-789  
-49  
316  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-172  
-310  
-1,368  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-26  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-1,394  
-1,284  
-1,026  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-135  
-43  
-508  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
104,230  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
-96,716  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
-4,002  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
-289  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
1,609  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-4,796  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
15,313  
-4,368  
12,182  
36  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-200  
-3,405  
-1,810  
-1,745  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
236  
18  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-7,000  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
7,000  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-3,592  
5,489  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,163  
952  
622  
837  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,628  
3,036  
-953  
-890  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
1,871  
0  
0  
4,465  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-310  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
9,503  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-9,525  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-4,311  
-3,856  
-4,775  
-4,551  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-2,773  
-3,856  
-4,775  
-86  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
9,912  
-5,187  
6,454  
-940  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
15,678  
20,865  
14,411  
15,351  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
25,589  
15,678  
20,865  
14,411