Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
6,970  
5,486  
4,493  
5,939  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
875  
591  
684  
470  
157  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-197  
1,327  
419  
-23  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-1,316  
-1,201  
-952  
-852  
0  
Chi phí lãi vay
45  
26  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
6,376  
6,230  
4,645  
5,535  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-5,612  
6,967  
8,711  
397  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-2,239  
2,010  
5,813  
4,009  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
6,647  
2,623  
-21,850  
4,828  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-192  
-789  
-49  
316  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
-6,793  
-172  
-310  
-1,368  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-45  
-26  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-923  
-1,394  
-1,284  
-1,026  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-135  
-43  
-508  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
104,230  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
-96,716  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
-4,002  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
-289  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
1,609  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
-4,796  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-2,781  
15,313  
-4,368  
12,182  
36  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-6,296  
-200  
-3,405  
-1,810  
-1,745  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
10,092  
0  
0  
236  
18  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-150  
0  
0  
0  
-7,000  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
7,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-3,592  
5,489  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
462  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,801  
1,163  
952  
622  
837  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
5,909  
-2,628  
3,036  
-953  
-890  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
1,871  
0  
0  
4,465  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-162  
-310  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
600  
9,503  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-13,017  
-9,525  
0  
0  
0  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-3,984  
-4,311  
-3,856  
-4,775  
-4,551  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-16,563  
-2,773  
-3,856  
-4,775  
-86  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-13,435  
9,912  
-5,187  
6,454  
-940  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
25,589  
15,678  
20,865  
14,411  
15,351  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
12,154  
25,589  
15,678  
20,865  
14,411