Công ty Cổ phần Softtech (SFT: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
0  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
0  
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
0  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
0  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
75,186  
49,382  
37,041  
34,833  
42,795  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-46,441  
-34,405  
-25,845  
-21,668  
-38,950  
Tiền chi trả cho người lao động
-23,233  
-15,616  
-9,974  
-8,880  
-7,927  
Tiền chi trả lãi vay
-19  
0  
0  
0  
-1  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
1,096  
2,289  
1,593  
1,077  
528  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-7,303  
-6,103  
-4,164  
-3,030  
-1,947  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-714  
-4,453  
-1,349  
2,333  
-5,502  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-6,714  
-411  
-586  
-1,162  
-944  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
14  
56  
142  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-1,011  
-8,783  
-918  
-33,589  
-3,500  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
8,783  
918  
3,549  
33,540  
5,330  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
-3,789  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
611  
786  
882  
1,034  
1,987  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
1,669  
-7,477  
2,983  
-35  
-917  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
6,600  
0  
0  
0  
858  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-4,600  
0  
0  
0  
-858  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
2,000  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,955  
-11,930  
1,634  
2,298  
-6,418  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
1,981  
13,912  
12,278  
9,980  
16,399  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
4  
0  
0  
0  
-1  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
4,940  
1,981  
13,912  
12,278  
9,980